Програма – „Добри и безопасни условия на труд“

Осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, географска мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица.

Виж още »

Разнообразието и важността на оценката на риска – гаранция, че всеки риск е обхванат


Доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

Не всички работници са изложени на еднакъв риск, а някои специфични групи работници са изложени на повишени рискове (или са обект на особени изисквания). Когато говорим за работници, изложени на „особени“ или „повишени“ рискове, имаме предвид работници, които са изложени на специфични рискове поради своята възраст, произход, пол, физическо състояние или статут в предприятието. Тези лица могат да са по-уязвими към определени рискове и поради това за тях има специфични изисквания при работа.

Виж още »

ТиймПревент България Ви пита: Знаете ли, че ….

Според Общоевропейско проучване на нововъзникващите рискове за безопасността и здравето ЕSENER-2, проведено от EU-OSHA през 2014г. сред близо 50 000 предприятия, трите най-често идентифицирани рискови […]

Виж още »