Календар по ЗБУТ – Януари

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на ТиймПревент България за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Виж още »

Застраховка трудова злополука

Беше обнародвана новата заповед на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2016 г. /Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. – ДВ брой 91 от 24.11.2015/

Виж още »

Разнообразието и важността на оценката на риска – гаранция, че всеки риск е обхванат


Доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

Не всички работници са изложени на еднакъв риск, а някои специфични групи работници са изложени на повишени рискове (или са обект на особени изисквания). Когато говорим за работници, изложени на „особени“ или „повишени“ рискове, имаме предвид работници, които са изложени на специфични рискове поради своята възраст, произход, пол, физическо състояние или статут в предприятието. Тези лица могат да са по-уязвими към определени рискове и поради това за тях има специфични изисквания при работа.

Виж още »