Трудоустрояване 2017

Трудоустрояване

 

До 31 Януари предприятията с повече от 50 работещи трябва да определят работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Това става на заседание на комисията по трудоустрояване.

Съставът на комисията се определя с писмена заповед на Работодателя. Председател на комисията е ръководителят на предприятието. Членове – представителите на работниците и служителите и органът по безопасност и здраве при работа.

В състава на комисията задължително се включва и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

Частта от общия брой на работниците и служителите, подходяща за трудоустрояване, зависи от икономическата дейност на предприятието и e определена с наредба.

Не по-малко от половината от тези места се определят за хора с трайни увреждания.

В 14-дневен срок от провеждане на заседанието /но не по-късно 14 Февруари/, Работодателят е длъжен да уведоми писмено териториалното поделение на Агенцията по заетостта /бюрото по труда по местонахождение на предприятието/ за броя на работните места, подходящи за лица с трайни увреждания и да обяви свободните работни места от тях /ако има такива/. Това може да стане с писмо с обратна разписка или с предаване на място /ако изберете втория вариант, не забравяйте да вземете входящ номер!/.

Важно! Тази информация вече не се изпраща до НОИ, а само до териториалното поделение на Агенцията по заетостта!

baner_blog_728_90

Ето цялата процедура в няколко реда:

  • Съставяне на комисия по трудоустрояване в предприятието;
  • Определяне на местата и изискванията за трудоустроени;
  • Оформяне на документите;
  • Подаване на документите в териториалното поделение на Агенцията по заетостта, не по късно от 14 Февруари.

И накрая, неприятната страна на нещата – на работодател, който не е обявил тези работни места или е отказал без уважителна причина да наеме на работа насочен от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в рамките на определения норматив, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 1000 лв. за всеки отделен случай!

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *