Трудоустрояване 2016

Напомням Ви, че до 31 януари 2016 г. работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. Приложено изпращаме и наредбата за определяне на процента

Местата, подходящи за трудоустрояване, се определят от комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. На заседание комисията, изготвя и подписва необходимите документи.

От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания. Списъкът на местата, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, се съхранява в предприятието. Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места подходящи за трудоустрояване на хора с трайни увреждания и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.