Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист

В брой 89 на Държавен вестник (от 7.11.2017 г.), беше обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

„Промяна?!?“

Заглавието на наредбата се променя така: Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

Определените в наредбата заболявания и отклонения, които не позволяват лица, страдащи от тях, да заемат длъжността на педагогически специалист, остават без промяна.

Остава и изискването, при назначаване на педагогически специалист, лицето, кандидатстващо за длъжността, да представи на работодателя документ от медицински преглед, който удостоверява липсата на заболяванията, посочени в наредбата. Документът следва да е издаден до 3 месеца преди постъпване на работа.

Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, подлежат на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на посочените заболявания. И тук е основната промяна в наредбата – отпада изискването този преглед да се извършва ежегодно. В същото време, обаче, не е посочена периодичност на извършването на прегледа.

С измененията също така се регламентира, че прегледите се организират от работодателя. Също така периодичните прегледи се заплащат от работодателя! Чл. 287, ал. 2 от Кодекса на труда – Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя

Важно е да отбележим, че посочените изисквания се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и в центровете за специална образователна подкрепа, съгласно разпоредбите на чл. 215., ал. 4. от Закона за предучилищното и училищното образование.

Пълният текст на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците може да прочетете тук –  Наредба 4 ПС.