Лични данни и GDPR

През месец Май 2018 влиза в сила новият Общ регламент за защита на данните в Европа (GDPR), който заменя Директивата на ЕС за защита на данните от 1995 г. Той установява нова ера, обединявайки правилата за защита на данните в цяла Европа, укрепвайки правата на гражданите на ЕС и поставяйки нови задължения на всички организации, които предлагат стоки и услуги.

Нашата Политика по защита на личните данни

Ние в Тийм Превент България ООД разглеждаме темата Защита на личните данни сериозно и отговорно. Ние смятаме, че защитата на личните данни е уважение към нашите партньори, клеинти и техните служители.

Винаги сме работили усилено, за да покажем, че нашите услуги са сигурни и отговарят на стандартите и на приложимите правила за защита на данните.

Ние имаме разработени политики, вътрешни правила, регистри, инструкции и заповеди, които да охраняват интересите на нашите партньори, клеинти и техните служители и да отговорят на българското и европейско законодателство.

Предприехме действия по опазването на личните данни, в това число и охрана, контрол на достъпа, криптиране, обучения и други.

Тийм Превент България ООД събира, обработва, съхранява и унищожава лични данни във връзка със закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативната база в тази насока. Към Тийм Превент България ООД има регистрирана Служба по трудова медицина и спациализиран медицински екип, които получава, обработва, съхранява и унищожава чувствителни лични данни на партньори, клеинти и техните служители.

Ние държим на нашите партньори, клеинти и техните служители и носим отговорност за действията си.

Ние НЕ предоставяме лични данни на трети страни, Държави членки на ЕС или Държави извън ЕС, освен в случайте на искане от държавен оторизиран орган. Преди предаване на подобни справки ние уведомяваме нашия партньор, клеинт и техен служител.

Вътрешните докуемнти на Тийм Превент България ООД са изготвени в съотведствие със Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.