Защита на личните данни – въпроси и отговори

Опитахме се за отговорим на максимален брой въпроси и тук искаме да Ви ги представим.

 

В: Има ли гратисен период?

О: Да, гратисния период беше 2 години. Започна през Април 2016 и приключва на 25 Май 2018 г. От тази дата Регамента и изискванията са в сила

В: Аз съм малка фирма! Този GDPR отнася ли се за мен?

О: Изискванията на Регламента се отнасят до всички, които работят по някакъв начин с лични данни – имат наети хора на трудов или граждански договор, имат клиенти физически лица и др.

В: Знам, че за определени браншове ще има гратисен период. Кои са браншовете?

О: За всички изискванията са еднакви и влизат в сила от 25 Май 2018 г.

В: Какви лични данни мога да събирам?

О: Всякакви, стига да е мотивирано защо ги събирате.

В: Ще мога ли да пращам мейл кампании или да забравя за това?

О: Ще може да пращате мейла кампании като спазвате изискванията на законите в България и дадете опция за отписване.

В: Трябва ли да подписвам нови трудови договори с работещите при мен?

О: Не, хората работят при Вас по трудови и/или граждански договори. Тези неща са уредени в Кодекса на труда, ЗЗД и други нормативни актове.

В: Вярно ли е, че се предвижда минимална глоба за нарушение?

О: Да! За момента в проекта за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни се посочва минимална глоба от 10’000.

Събрахме и публикуваме тук въпроси и отговори от страницата на Комисията за защита на личните данни. Публикуваме ги без редакция.

Кой може да копира Вашата лична карта

В процеса на динамично развитие на технологиите, глобализация на икономиката и свободно движение на данните, все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим както информираността на гражданите относно упражняването на техните права при обработването на личните им данни, така и обществената ангажираност и отговорност с оглед предпазване от злоупотреба с лични данни и кражба на самоличност.

Въпрос: Данните в личната карта „лични данни” ли са?

Отговор: Да. „Лични данни“ са, защото чрез тях можете да бъдете идентифициран/а по безспорен начин.

Въпрос: Копирането на личната карта „обработване на лични данни” ли е?

Отговор: Да. Снемането на копие от лична карта е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване.

Въпрос: Кой има право да копира личната карта?

Отговор: Само този администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт.

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран от администратора защо е необходимо да копира личната ми карта?

Отговор: Да. Администраторът на лични данни, преди да копира Вашата лична карта, следва да Ви информира относно:
· целта на копирането;
· получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
· дали е задължително или доброволно копирането;
· в случай на отказ какви за последствията за Вас;
· за правото на достъп и коригиране на Вашите данни.

Въпрос: Имат ли право банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници да копират личните карти на своите клиенти?

Отговор: Да. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари те са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност.

Въпрос: Имат ли право мобилните оператори да копират личните карти на своите клиенти?

Отговор: Не, нямат право. Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, както и да се заличи от приложенията към договорите изискването за снемане на копие от документа за самоличност.

Въпрос: Имат ли право работодателите да копират личните карти на работници/служители при възникване на трудово/служебно правоотношение?

Отговор: Не. Работодателят няма право да копира личната карта на работника/служителя, а само да запише данните от нея, след което трябва да я върне на притежателят й.

Въпрос: Имам ли право да откажа да бъде копирана личната ми карта?

Отговор: Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъде копирана Вашата лична карта, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че неправомерно е копирана моята лична карта?

Отговор:
1. Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
2. Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
Източник: https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=423