Застраховка трудова злополука

Беше обнародвана новата заповед на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2016 г. /Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. – ДВ брой 91 от 24.11.2015/

 

Тази заповед се издава ежегодно и определя икономическите дейности и коефициента на трудов травматизъм на база на които се прави задължителна застраховка “Трудова злополука”.

 

Иконимически дейности, които отпадат от задължителна застраховка “Трудова злополука” за 2016 година:

 

  • Социална работа без настаняване;
  • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
  • Дейности на екстериториални организации и служби;
  • Възстановяване и други услуги по управление на отпадъците.

 

В заповедта на Министъра на труда и социалната политика има няколко изцяло нови икономически дейности:

 

  • Радио и телевизионни дейности;
  • Даване под наем и оперативен лизинг;

 

При осъществяване на застраховането следва да се има предвид Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, обн.ДВ бр. 15/2006 г., изм. и доп. бр. 68/2006 г, изм. бр. 46/ 2007 г.

 

В тази връзка е необходимо да се свържите с Вашата Служба по трудова медицина за съвместно определяне на подлежащите на застраховане длъжности.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *