Застраховка трудова злополука

Задължителната Застраховка трудова злополука

В неофициалният раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. бе публикувана информация за Застраховка трудова злополука – Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г., с която се определя коефициентът на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г., при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука“.

Задължителното застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 52) и в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” (приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 5 от 19.01.2010 г.).

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Разходите за задължително застраховане за риска „трудова злополука“ на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, са за сметка на работодателя.

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, се определят поименно с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол.

Икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

Контролът по изпълнение на задължението на работодателите по наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за Застраховка трудова злополука

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

 

Министър: Б. Петков

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г.

№ по ред Икономическа дейност  Код по КИД-2008 Коефициент

на трудов травматизъм (Ктт)

(2013-2014-2015)

1 2 3 4
1. Добив на метални руди 07 8.55
2. Добив на въглища 05 2.80
3. Воден транспорт 50 2.67
4. Производство на основни метали 24 2.67
5. Производство на химични продукти 20 2.34
6. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.74
7. Строителство на съоръжения 42 1.71
8. Производство на дървен материал и изделия от дървен мате- риал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.68
9. Даване под наем и оперативен лизинг 77 1.62
10. Добив на неметални материали и суровини 08 1.51
11. Сухопътен транспорт 49 1.50
12. Горско стопанство 02 1.41
13. Пощенски и куриерски дейности 53 1.34
14. Специализирани строителни дейности 43 1.32
15. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.24
16. Строителство на сгради 41 1.22
17. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1.21
18. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.19
19. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.14
20. Производство на тютюневи изделия 12 1.12
21. Артистична и творческа дейност 90 1.11
22. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 1.11
23. Производство на превозни средства, без автомобили 30 1.07
24. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81 1.04
25. Производство на електрически съоръжения 27 0.98
26. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.97
26. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0.97
27. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0.97
28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 28 0.95
29. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17 0.93
30. Производство на мебели 31 0.89
31. Производство на напитки 11 0.84
32. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 0.72
33. Далекосъобщения 61 0.72
34. Радио- и телевизионна дейност 60 0.70
35. Производство на хранителни продукти 10 0.70
36. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01 0.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.66.