Застраховка трудова злополука

Задължителна застраховка трудова злополука.

 

Наредбата за задължителна застраховка трудова злополука е действаща от 2006г. В края на всяка година се определя със заповед среден коефициент на трудов травматизъм за страната и коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през предстоящата година.

С наредбата се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука“ на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска „злополука“, включително военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и служителите от Министерството на вътрешните работи. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

Със Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016г. , на основание чл.276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 /06.02.2006г на Министерския съвет за приемане на горецитираната наредба е определен коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017г. , съгласно приложението, съставляващо неразделни част от тази заповед.

Средният коефициент на трудов травматизъм за страната се е запазил почти непроменен Ктт = 0.67. Списъка с определените отрасли, чийто работници и служители подлежат за застраховката е променен като номерация, произтичащо от променените конкретни коефициенти и са отпаднали два отрасъла – Спомагателни дейности в добива и Добив на нефт и природен газ.

Новият отрасъл

Новият отрасъл, който е включен като икономическа дейност за прилагане през 2017г. е Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти.

Тук може да намерите заповедта на МТСП за 2017 г.

За техническа помощ и насоки може да се свържете с нас!

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *