Електромагнитни полета – Информационен лист

Електромагнитни полета – Въздействие върху организма и оценка на риска

ВЪВЕДЕНИЕ

Много от дейностите, както в бита, така и на работните места са свързани с въздействие на електромагнитни полета /ЕМП/. Ползване и работа с различни видове електрическо оборудване, средства за комуникация, различни защитни устройства и много други.

Независимо от това обаче в преобладаващата част от дейностите нивата на ЕМП са много ниски и не биха предизвикали риск за работещите.

И все пак, като всяка енергия постъпила в човешкото тяло ЕМП биха оказали въздействие при надхвърляне на определени нива, което би представлявало риск за работещите. Това предопределя необходимостта от оценка на тези нива, а от там и степента на риска за работещите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Както е известно, всеки електрически заряд пораждат около себе си наличие на електрическо поле. Това поле въздейства на останалите електрически заряди, намиращи се в него.

При движението на електрическите заряди, представляващо електрическия ток, се поражда и магнитно поле. Колкото по-силен е тока, толкова по-силно е магнитното поле. Подобно на електрическите полета, магнитните полета са най-силни в близост до източника и бързо намаляват с отдалечаване от него.

Ако електричният заряд на даден предмет се променя във времето или преместващият се заряд /електрическия ток/ е променлив , тогава се пораждат променливи във времето полета.

Електромагнитното лъчение би могло да се опише като вълни от променливо магнитно и електрическо поле, които се колебаят под прави ъгли една спрямо друга и се разпространяват със скоростта на светлината.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕМП ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

Видът на въздействията на електромагнитните полета върху човешкия организъм зависи основно от тяхната честотата и интензитет. Различните честоти въздействат по различен начин на човешкия организъм, като   нискочестотните полета предизвикват стимулиране на нервите и мускулите, докато високочестотните предизвикват нагряване.

В зависимост от въздействието върху човешкия организъм ЕМП се разделят на четири области:

 • постоянни полета – честота от 0 до 1 Hz ;
 • нискочестотни полета – честота от 1 Hz до 100 kHz ;
 • средночестотни полета – честота от 100 kHz до 10 MHz ;
 • високочестотни полета – честота над 10 MHz;

Някои групи работници се считат за изложени на специфичен риск, произтичащ от електромагнитни полета. Възможно е такива работници да не бъдат подходящо защитени при спазени гранични нива на експозиция, и затова е необходимо тяхната експозиция да се разгледа отделно от останалите работници.

Работници, изложени на специфичен риск са:

 • Работници, носещи активни имплантирани медицински изделия – сърдечни стимулатори, протези за вътрешното ухо, имплантирани инфузионни помпи и др.;
 • Работници, носещи пасивни имплантирани медицински изделия, съдържащи метал – искуствени стави, пирони, винтове, стентове, протези на сърдечни клапи и др.;
 • Работници, носещи медицински изделия върху тялото си – външни инфузионни помпи за хормони;
 • Бременни работнички.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Във връзка с разпоредбите на Директива 2013/35/ЕС   беше обнародвана НАРЕДБА № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г.за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

С наредбата се въвеждат гранични стойности на експозиция (ГСЕ) по отношение на последиците за здравето и ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност.

 • ГСЕ по отношение на последиците за здравето са стойности, над които при работещите биха могли да възникнат вредни за здравето последици, като нагряване или стимулация на нервните и мускулните тъкани.
 • ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност са стойности, над които при работещите би могло да възникне преходно разстройство на сетивните възприятия и незначителни промени в мозъчните функции.

Съгласно Наредбата, всички работодатели са длъжни да предприемат мерки така, че експозицията на работещите на електромагнитни полета да е ограничена до ГСЕ по отношение на последиците за здравето и ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителност, за нетоплинните и топлинните ефекти. За целта е необходима да се оценят всички рискове за работещите, произтичащи от електромагнитни полета на работното място, и ако е необходимо, да се измерят и/или изчислят нивата на електромагнитните полета, на които са изложени работещите.

За идентифицирането и оценката на електромагнитните полета на работното място, могат да се ползват практическите ръководства за добри практики, предоставените от Европейската комисия, както и бази данни за експозицията предоставени от производителите или доставчиците на оборудването.

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕМП

 

Етап 1 – Набиране информация относно трудовите дейности, включително: Работно оборудване; Лица /длъжности/ ползващи работното оборудване; Трудови дейности, свързани с ползването на работното оборудване;

Етапът обхваща, както рутинните операции, така и онези, които не са рутинни или са непостоянни

Етап 2 – Идентифициране на оборудването, което поражда ЕМП на работното място и дейностите, при които може да има въздействие от тези полета;

Етап 3 – Идентифициране на съществуващи превантивни и предпазни мерки;

Етап 4 – Идентифициране на лицата, изложени на риск;

Етап 5 – Оценяване елементите на риска, а именно тежестта на вредата и вероятността за неговото възникване, а от там и степента на риска.

Етап 6 – Избор на защитни и превантивни мерки, основаващи се на основните принципи на превенция, а именно:

 • Премахване на опасността чрез въвеждане на алтернативен процес, при който липсва генериране на силни ЕМП;
 • Заместване с по-малко опасен процес или оборудване;
 • Прилагане на технически мерки, включващи борба с риска при източника на този риск – екраниране, предпазни и блокиращи устройства, аварийно изключване, чувствително защитно оборудване и др.
 • Прилагане на организационни мерки – определяне на граници на зони и ограничаване на достъпа, знаци, сигнали и надписи, назначаване на лица, които да контролират зони или трудови дейности, наличие на писмени процедури.

Ние можем да изготвим оженка на риска от въздействието на ЕМП във Вашето предприятие и да организираме нужните измервания. Повече информация може да намерите на нашия сайт.

Едно видео за напреднали по темата ЕМП:

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *