Декларация по чл. 15 за 2018 г.

Какво е Декларация по чл. 15 и трябва ли да подавам такава тази година?

Задължение за подаване на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):

Всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи или работят в съдружие и всички юридически и физически лица, които ползват работещи от предприятие, осигуряващо временна заетост, имат задължението всяка година, в срок до 30 април, да подават в Териториалната дирекция на Инспекция по труда декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Формата, съдържанието, реда и начина за подаването и съхраняването на декларацията, се определят с Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. на Министерство на труда и социалната политика.

В декларацията се декларират обстоятелствата за предходната година, например до 30 април 2018 г. се подава декларация за 2017 г.

Декларация се подава, когато няма до момента подавана такава или когато има промяна в декларираните обстоятелства от предходната година на деклариране.

За промяна в декларираните обстоятелства се счита промяна в:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица (точки 1 и 2 от декларацията);
  • основната и спомагателна дейност на предприятието, съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД2008) (точка 7 от декларацията);
  • поделенията на предприятието (точка 8 от декларацията);
  • големината на предприятието, според средносписъчния брой на персонала (точка 9 от декларацията);
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата (точка 22 от декларацията);
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите (точка 24 от декларацията);
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства (точка 25 от декларацията);
  • оценяването на риска на работните места с видеодисплеи (точка 33 от декларацията)

Нова декларация може да бъде подадена и при изменение на което и да е друго обстоятелство, свързано с изменение или подобряване на условията на труд.

От 2018 г. отпада задължението за подаване на уведомление, при липса на промени, спрямо предходната подадена декларация.

Как се попълва и подава декларацията?:

Системата за попълване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, се намира в интернет страницата на ИА Главна инспекция по труда, на адрес:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Декларацията се попълва директно в системата.

Начините на подаване на декларацията са (отбелязва се при нанасянето на данните в системата):

  • по електронен път – попълват се данните в системата, използва се електронен подпис за подписване на декларацията – подписва се и се изпраща директно в системата. Електронният подпис може да бъде на задълженото юридическо или физическо лице или на упълномощено от от него лице. Пълномощното за подписване с електронен подпис и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, не е задължително да бъде нотариално заверено.
  • подаване на гише – на място в Инспекция по труда. В този случай попълнената декларация се подава, подписана и подпечатана, на хартиен носител, също така се изтегля .xml файл, който се записва и се предоставя на електронен носител в Инспекция по труда.

 

Указанията за попълване на Декларация по чл. 15.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *